Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä

TK Research Oy
PL 800
00101 HELSINKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kai Kiilamo
palaute@postitutkimus.fi
+358(0)50-3123030

3. Rekisterin nimi

TK Research Oy:n panelistirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterissä olevat henkilöt suostuneet henkilötietojen käsittelyyn TK Research Oy:n markkinatutkimuksisissa.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja saatetaan käyttää palkintojen arpomista ja toimittamista varten, jos markkinatutkimukseen liittyy arvonta.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Panelistirekisterin tietojen käyttötarkoitukset:

– panelistiviestintä ja panelistisuhteen hoitaminen
– panelisti- ja muu värväys
– TK Research Oy:n liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään yksityishenkilöistä seuraavat tiedot: nimi, osoite, postinumero, postaalinen jakelutapa, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tutkimuskierrokset, joille panelisti on osallistunut.

Rekisteriin kerätään yrityksistä seuraavat tiedot: nimi, yhteyshenkilö, varahenkilö, osoite, postinumero, postaalinen jättötapa, postaalinen jakelutapa, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tutkimuskierrokset, joille panelisti on osallistunut.

6. Mistä henkilötiedot saadaan

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, rekisterinpitäjältä tai kolmansilta osapuolilta.

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Asiakastietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos viranomainen esittää lakiin perustuvan tietopyynnön. Tietoja voidaan myös luovuttaa sellaiselle kolmannelle osapuolelle, joka toimii ulkopuolisena ohjelmistopalvelun tarjoajana.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

TK Reseach voi käyttää EU:n ulkopuolella olevan tietojenkäsittelypalveluyrityksen palveluita, joka vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Panelistirekisteri on talletettu teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy TK Research Oy:n työntekijöillä. Panelistisuhteen aikana käsitellään vain määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Asiakastietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.
Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä
mainittua ajanjaksoa pidempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Panelistirekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla ja/tai rekisteröidyn suostumuksen taikka rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Oikeus päästä omiin tietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin sen selvittämiseksi, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja asiakasrekisterissä tai että niitä ei käsitellä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä asiakasta koskevat
epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  • rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
  • rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten (käsittely on tässä tapauksessa mahdollista kuitenkin muihin tarkoituksiin)
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Jos rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa.
Rekisteröidyllä ei kuitenkaan ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu sopimukseen.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen aktiivista käsittelyn rajoitusta seuraavissa tilanteissa:

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse ko. henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
  • rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet asiakkaan perusteet ovat kesken.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut panelistirekisteriin henkilötietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirrettyä henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tai vaatimuksen tekeminen

Rekisteröidyn tulee tehdä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö 2. kohdassa tarkoitetulle rekisterinpitäjän edustajalle.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja pyynnössä tulee olla rekisteröidyn allekirjoitus. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus varmistaa pyynnön tekijän henkilöllisyys virallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja muilla tarpeellisilla tavoilla, joilla voidaan varmistaa se, että henkilötietoja ei luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen.

Mitä tässä on todettu tarkastuspyynnön tekemisestä, koskee myös muun rekisteröidyn oikeuden toteuttamista koskevaa pyyntöä tai vaatimusta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.